مجتمع مسکونی مهرگانمجتمع مسکونی مهرگان. مساحت ۱۸ هزار متر مربع فضای مسکونی لوکس در ۲۴ طبقه.