بزرگ‌راه نیایشبزرگ‌راه نیایش در تهران، اتصال قسمت شرق به غرب تهران به طول ۵/۵ کیلومتر ۶ لاینه شامل ۳ میلیون متر مکعب عملیات خاکی و ۳۰۰ هزار مترمکعب بتون ریزی.