مجتمع مسکونی ایران زمینمجتمع مسکونی ایران زمین. ۱۰۶ هزار متر مربع فضای مسکونی در ۳ برج، ۲۹ طبقه.